Home

PRIVACY STATEMENT

Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (hierna Vereniging) neemt uw privacy serieus. In dit Privacy Statement staat hoe de Vereniging uw persoonsgegevens verzamelt, voor welke doeleinden de Vereniging deze verwerkt, hoe de Vereniging met deze persoonsgegevens omgaat en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

De Vereniging is gevestigd te Gorinchem ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40531322. De Vereniging treedt op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Vereniging is bereikbaar via haar website www.vnva.nl en het e-mailadres vnvamail@vnva.nl

De Vereniging is een vereniging voor vrouwelijke artsen. De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar missie om vrouwelijke artsen te ondersteunen en om de gemeenschappelijke belangen van de leden te behartigen.

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

De Vereniging gebruikt uw persoonsgegevens zodat zij haar (collectieve) diensten aan u kan aanbieden en haar verplichtingen tegenover u kan nakomen. De Vereniging ontvangt uw persoonsgegevens doordat u deze aan de Vereniging verstrekt bij uw registratie als lid. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • • NAW gegevens
 • • Mailadres
 • • Specialisme
 • • Organisatie

De Vereniging registreert bovenstaande gegevens in de ledenlijst. Leden kunnen zelf registreren welke gegevens zichtbaar mogen zijn in de ledenlijst.

Voorts zal de Vereniging persoonsgegevens over u verkrijgen doordat u gebruik maakt van de dienstverlening van de Vereniging. Het gaat dan om gegevens die u zelf uit eigen beweging aan de Vereniging verstrekt en gegevens die de Vereniging verkrijgt als gevolg van uw gebruik van de website van de Vereniging, zoals uw inloggegevens voor de besloten omgeving van de website, uw IP adres en informatie uit cookies (zoals hieronder beschreven).

De Vereniging zal uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • • Om de (collectieve) diensten van de Vereniging aan u te kunnen bieden, waaronder het organiseren van bijeenkomsten en het anderszins communiceren met leden in het kader van de bevordering van de studie van ziekten, de verbetering van de kwaliteit van zorg, nascholing, het opstellen van richtlijnen en de behartiging van de belangen van de leden;
 • • Om de contributie bij u te innen;
 • • Om u toegang te bieden tot de online omgeving van de Vereniging via uw inlognaam en wachtwoord;
 • • Om informatie omtrent de eigen (collectieve) diensten van de Vereniging toe te sturen waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven;
 • • Om uw dossier te beheren en voor archiefdoeleinden;
 • • Voor statistische doeleinden en voor het verbeteren en beveiligen van de website.
2. MET WIE DEELT DE VERENIGING UW PERSOONSGEGEVENS?

De Vereniging gaat discreet om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

De Vereniging verstrekt uw gegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen en om te verzorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen.

Automatisch gegenereerde informatie die de Vereniging verzamelt voor statische doeleinden (in het kader van de werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de website zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot u herleidbaar zijn.

De Vereniging kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien de Vereniging derde partijen inschakelt voor de uitvoering van (delen van) haar (collectieve) diensten, indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

3. BEWAARTERMIJNEN

Uw gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het uitvoeren van de (collectieve) diensten van de Vereniging of zolang als de Vereniging daartoe bij wet verplicht is.

Na beëindiging van uw lidmaatschap worden op uw verzoek uw gegevens uit de database van de Vereniging verwijderd.

4. UW RECHTEN

U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die de Vereniging over u bewaart. Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn dan kunt u de Vereniging vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen via vnvamail@vnva.nl.

Mocht u geen berichten van de Vereniging willen ontvangen dan kunt u zich daarvoor afmelden via de mogelijkheid die daartoe wordt geboden onderaan elke mailing van de Vereniging aan u.

5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Vereniging heeft passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

Binnen de Vereniging kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

6. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID

Wijzigingen in dit Privacy Statement worden op onze website bekend gemaakt en zullen, indien het ingrijpende wijzigingen zijn, ook steeds aan u bekend gemaakt worden.

7. CONTACT

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail met uw vraag of opmerking sturen aan vnvamail@vnva.nl.

Laatst aangepast op donderdag, 24 mei 2018 11:48

VNVA in het kort

 • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media