HomeMediaFeiten en Cijfers

Feiten en Cijfers

Van alle Nederlandse umc’s hebben Amsterdam UMC en UMC Utrecht het hoogste percentage vrouwen onder hun medisch specialisten. Een derde van de artsen in deze umc’s is vrouw, zo blijkt uit de Monitor Talent naar de Top 2017.

Lees meer...

Het aandeel vrouwen in de tandheelkunde is de laatste jaren gestaag gegroeid: 

Ruim 40% van de actieve tandartsen is vrouw, en zelfs 63% van de tandheelkunde-studenten. Vandaar dat de redactie van het NTvT heeft besloten een speciaal themanummer te wijden aan ‘Vrouwen in de tandheelkunde’. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in dit nummer, dan kunt u via deze link het speciale nummer online bekijken en lezen. 

 

Lees meer...

In Nederland is slechts 18% van de hoogleraren vrouw, zo blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2016. Dat is een toename van een kleine 0,9% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het percentage vrouwelijke afstudeerders ligt boven de 50%.

Lees meer...

Wist je dat het totale aandeel van vrouwen onder alle artsen is toegenomen van 32% in 2005 naar 46% in 2016? Er zijn dus nog niet meer vrouwelijke artsen dan mannelijke, maar de stijging gaat wel snel. Onder klinische specialisaties van 26% in 2004 naar 41% in 2016 en onder huisartsen in diezelfde periode van 35% naar 52%. De percentages verschillen ook binnen de specialismen: klinisch geriaters 70% vrouw en klinische genetica 80% vrouw. Mannen hebben nog steeds een duidelijke overhand binnen de cardiothoracale chirurgie (11%) en orthopedie (12%).

Lees meer...

Ze zijn er weer! De cijfers over de instroom van studenten geneeskunde. Over afgelopen jaar (2015/2016 met alleen decentrale selectie) zijn nog geen officiële cijfers bekend. Er is dus nog steeds een lichte groei te bespeuren, maar geruchten dat er bijna geen mannelijke artsen overblijven kunnen op grond van deze cijfers weerlegd worden. Het aantal studenten in het algemeen blijft wel groeien met ongeveer 7% in vijf jaar.

Lees meer...

Selectie op basis van geslacht is verboden, en toch wordt her en der gesuggereerd dat er iets moet gebeuren aan het nog steeds (licht) groeiende aantal vrouwelijke geneeskunde studenten. Voor de geïnteresseerden in selectie van medisch studenten is onlangs een proefschrift verschenen van Susanne Lucieer Selecting students for medical education (2016, Erasmus MC Rotterdam) waarin zij aantoont dat een hoge score op kennistoetsen de kans op slagen groter maakt, terwijl diegenen die hoog scoren op niet-cognitieve testen vergelijkbare scores hebben als studenten die zijn ingeloot. Verder vond zij dat ‘self regulatory skills’ zoals reflectie belangrijk zijn,  maar dat deze goed aangeleerd kunnen worden tijdens de studie. Er is geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Ook onderzocht zij welke factoren van invloed waren om in opleiding voor heelkunde te komen. Hoge scores op kennistoetsen en mogelijk hoge scores voor wiskunde op het vwo lijken de kans op slagen te vergroten en daar lijkt het dat mannen hier iets in het voordeel zijn.

Lees meer...

Met veel plezier brengen wij u op de hoogte van het verschijnen van de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2015. De Monitor 2015 geeft inzicht in het actuele percentage vrouwelijke wetenschappers en bestuurders aan de Nederlandse universiteiten, universitair medische centra en in wetenschappelijke organisaties.

Sinds 2003 is de Monitor elke drie jaar uitgebracht door Stichting de Beauvoir in samenwerking met het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Dit jaar fuseerde Stichting de Beauvoir met het LNVH, waarmee het uitgeven van de Monitor een taak van het LNVH is geworden.

Lees meer...

Vrouwenemancipatie is een onderwerp dat van tijd tot tijd tot verhitte discussies leidt. Sommigen vinden dat vrouwen zelf moeten bepalen of en voor hoeveel uren zij een baan hebben. Anderen wijzen erop dat vrouwen er financieel slechter voorstaan dan mannen doordat veel vrouwen in deeltijd werken. De Emancipatiemonitor 2014 geeft de laatste stand van zaken van het emancipatieproces in Nederland. Voor een groot aantal terreinen wordt de positie van vrouwen en mannen besproken. De meest actuele gegevens over onderwijs, betaalde arbeid, combinatie van arbeid en zorg, inkomens, topfuncties en geweld tegen vrouwen passeren de revue. Ook bevat deze Emancipatiemonitor hoofdstukken over gezondheid en een internationale vergelijking.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media