HomeNieuwsDossier ontwikkelingen in de zorg

Dossier ontwikkelingen

Competentieprofiel geeft landelijke impuls aan leiderschapsontwikkeling onder artsen 

 

Platform Medisch Leiderschap Medisch leiderschap is een noodzakelijke competentie voor artsen van nu. Én het is te ontwikkelen. Het Platform Medisch Leiderschap en Universiteit Twente leveren met het raamwerk voor competenties voor medisch leiderschap (RML1.0) een algemeen kader voor opleiders en aios voor het ontwikkelen van leiderschapscompetenties.

Van hippe term naar competentieprofiel
Reflecteren op het eigen functioneren, constant aandacht hebben voor verbetering en sterke eigenschappen kunnen inzetten in het belang van goede patiëntenzorg; van artsen wordt tegenwoordig veel meer verwacht dan het behandelen van patiënten alleen. Op 16 september jl. lanceerden Platform Medisch Leiderschap en Universiteit Twente het Raamwerk Medisch Leiderschap, waar zij gezamenlijk 2 jaar aan werkten. Met het RML1.0 beschikt Nederland over kaders voor leiderschap van artsen in navolging van onder andere het Verenigd Koninkrijk, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië.

Lees meer...

door Clara Peters , huisarts Rotterdam (met dank aan Marjolijn van de Merwe, vertrouwensarts kindermishandeling  Veilig Thuis Zuid Holland Zuid en Maasstadziekenhuis Rotterdam)

Afgelopen zomer werd door de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming  een rapport geproduceerd met de titel “Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid” met adviezen voor de ministeries van Gezondheid en Welzijn en voor Veiligheid en Justitie.

Uit onderzoek is bekend dat de omstandigheden en de leefwijze van de moeder tijdens de zwangerschap van invloed zijn op de ontwikkeling van het ongeboren kind. Verreweg de meeste aanstaande ouders doen alles wat ze kunnen om de zwangerschap goed te laten verlopen en een gezond kind ter wereld te brengen. Ze worden begeleid door de verloskundige, de huisarts, zo nodig het ziekenhuis en de maatschappelijk werker. Een kleine groep van deze zwangere vrouwen (en hun eventuele partner) lukt het niet hun ongeboren kind voldoende te beschermen tegen schade in de ontwikkeling. Vaak spelen meerdere risicofactoren een rol bij het onvoldoende (kunnen) nemen van de ouderlijke verantwoordelijkheid: achterstandssituatie, armoede, laaggeletterdheid of lage opleiding waardoor te weinig gezondheidsvaardigheden, licht verstandelijke beperking, maar ook huiselijk geweld, verslaving , psychische problematiek, ongezonde leefstijl.

Advies van de Raad is om bij preconceptieadvies uitgebreide voorlichting te geven over gezonde leefstijl en prenatale huisbezoeken van de Jeugdgezondheidszorg te stimuleren. Ook  wordt  geadviseerd om het gebruik van screeningsinstrumenten te stimuleren en programma’s, die helpen om te stoppen met drinken en roken nadrukkelijker onder de aandacht te brengen.

Lees meer...

Regelmatig krijgen we als VNVA te horen dat het voor vrouwen zo goed geregeld is als je in opleiding bent voor huisarts of specialist ouderengeneeskunde. In gesprek met Hans Schmidt, manager externe zaken van de SBOH, blijkt dat het voor de grootste werkgever van artsen in opleiding de gewoonste zaak van de wereld is om zaken rondom zwangerschap en re-integratie door ziekte goed te regelen. Ervaring met vrouwen is er genoeg: in 2014 was 78% van de huisartsen in opleiding vrouw (in totaal 1545 vrouwelijke aios), en 82% van de aios ouderengeneeskunde (229 vrouwelijke aios).

Lees meer...

Longkanker is van alle kankers killer nummer 1 in Nederland: er gaan meer vrouwen dood aan longkanker dan aan borstkanker. Het aantal vrouwen met longkanker is de laatste 10 jaar verdubbeld. Lees meer. Nederland stopt.

Lees meer...

(en medisch specialist ook)
Voor medisch specialisten, sociaal geneeskundigen, huisartsen, én profielartsen is herregistratie al langer een feit; iedereen is gewend aan het vergaren van accreditatiepunten en het voldoen aan het aantal gewerkte uren. Als dit niet lukt verlies je je specialistentitel. Basisartsen waren lange tijd uitgezonderd, eenmaal afgestudeerd en geregistreerd in het BIG-register, bleef je arts ook al werkte je in een ander vakgebied. Sinds 2012 is in de wet opgenomen dat alle basisartsen zich per 2017 moeten herregistreren, anders word je doorgehaald in het BIG-register en verlies je je artsentitel. Wel blijf je drs. geneeskunde en ‘arts niet praktiserend’ en kun je later weer scholing volgen om te herregistreren. Toch is er veel onrust omdat de consequenties groot kunnen zijn. Als je niet geherregistreerd wordt, verlies je het recht om de artsentitel te voeren en mag je bepaalde handelingen die tot het artsenvak behoren niet meer verrichten. Verschillende partijen, waaronder de KNMG, zijn al lange tijd bezig met het adviseren en onderhandelen met VWS over de voorwaarden die gesteld worden aan herregistratie, en geleidelijk wordt er steeds meer duidelijk. Ik sprak Diederik van Meersbergen, jurist bij de KNMG die zich bezighoudt met dit thema.

Lees meer...

De VNVA maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen van het voornemen om artikel 13 van de zorgverzekeringswet te wijzigen. In het zorgaccoord is dit een van de afspraken om de zorg betaalbaar te houden. Door wijziging van dit artikel kunnen zorgverzekeraars beperktere naturapolissen aanbieden voor het basispakket. Dit betekent dat patiënten nog wel recht hebben op het basispakket, maar de zorgverzekeraar een beperkter aanbod aan zorgverleners vergoedt. Het contracteren vindt plaats op basis van kwaliteitscriteria die door de zorgverzekeraar worden opgesteld. Hierdoor kunnen patiënten niet altijd meer hun eigen zorgverlener (in de tweede lijn) kiezen en zullen zij naar bijvoorbeeld andere ziekenhuizen moeten dan zij gewend waren. Binnen de restitutiepolis, die duurder is, blijft wel de mogelijkheid bestaan zelf een zorgverlener te kiezen.

De VNVA begrijpt dat de zorg betaalbaar moet blijven en dat kwaliteit bevorderd dient te worden, maar is van mening dat het opheffen van een fundamenteel recht op keuze van zorgverlener onwenselijk is. De VNVA deelt de zorgen van onder andere VVAA (link) dat er sprake is van aantasting van een fundamenteel recht op keuzevrijheid van arts, het risico dat patiënten maar voor een deel van de behandelingen in een ziekenhuis terecht kunnen en een verschil dreigt tussen de keuzemogelijkheden voor mensen met meer en minder geld. Dit is een aantasting van de solidariteit, een thema waar de VNVA als vanouds veel waarde aan hecht. De invloed van de zorgverzekeraars zal toenemen en onduidelijk is hoe men met kwaliteitscriteria, kosten en waarborgen zal omgaan. De VNVA denkt ook in het bijzonder aan de ontwikkelingen op het gebied van genderspecifieke zorg waarin nog niet alle artsen zich bekwaamd hebben en voor wie patiënten  wel bewust willen kiezen.

De VNVA roept leden die zich in deze discussie willen mengen op tot een reactie via vnvamail@vnva.nl

 

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media